18 กันยายน 2554

สนใจงานฝึกอบรม ติดต่อเรา



สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
คือ องค์กรทำงานแบบอาสาสมัคร ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตจนมาถึงในปี พ.ศ. 2548 ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในชื่อ “สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ตาม หนังสืออนุญาตเลขที่ ต.001/2548 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สกอ.” และใช้ชื่อในภาษาอังกฤษ ว่า “Voluntary Activity Creation Association” ใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “VACA.”
ในด้านของงานวิทยากรฝึกอบรม นับเป็นงานระดมทุนในการทำงาน เนื่องจากรายได้จากการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 80% นำเข้าสมาคมฯ
เป็นทุนในการทำงานกับผู้ยากไร้ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
หลักสูตร ยาเสพติด
¨ สถานการณ์ทั่วไป
¨ ประเภทของยาเสพติด
¨ ปัญหาและผลกระทบ
¨ การแก้ไขละป้องกัน
¨ กระบวนการกลุ่ม
หลักสูตร ผู้นำ
- ภาวะผู้นำ
- สร้างทีมงาน
- การบริหารความขัดแย้ง
- การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- การสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร
หลักสูตรเพศศึกษา
‡ ร่างกาย ความเชื่อและความจริง
‡ ฉันเป็นฉันเอง
‡ ใจเขาใจเรา เธอคิดฉันคิด
‡ เพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น
‡ แลกน้ำ
‡ เฉียด
‡ นักข่าวหัวเห็ด
‡ รู้เท่าทันสื่อ
หลักสูตรอื่น ๆ
* หลักสูตร ผู้นำกิจกรรม
* หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
* หลักสูตร วิทยากรสิทธิและหน้าที่       
แรงงานข้ามชาติเบื้องต้น
* หลักสูตร ประชาธิปไตย
* หลักสูตร เรื่องโลกร้อน
* หลักสูตร ค่ายครอบครัว
* หลักสูตร ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
   พนักงานบริการ
* หลักสูตร  ทักษะชีวิต
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)ที่ดำเนินงาน ด้านพัฒนาศักยภาพของคนด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน ให้มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดจนสนับสนุนงานพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)  มีพื้นที่หลักในหารทำงานด้านสาธารณะประโยชน์ที่สนามหลวง คลองหลอดกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะและผู้ด้อยโอกาส และงานฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
                สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรกับองค์กรของท่านโดยที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีวิทยากรที่มีความสามารถในด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร พร้อมหลักสูตรไว้ให้ท่านพิจารณาหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความสนใจของแต่ละองค์กรและยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรของท่าน อนึ่ง รายได้จาการรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) นำไปจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้แก่คนด้อยโฮกาส และเด็กด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเท่ากับว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในสังคมร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)อีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประสานงาน คุณอัจฉรา สรวารี : 086 6870902

ไม่มีความคิดเห็น: